Woda i wodociągi

Projektowanie sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

  • projekty przyłączy wodociągowych, układy pomiaru zużycia wody,
  • projekty wewnętrznych instalacji bytowych i technologicznych wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji,
  • projekty odprowadzenia ścieków bytowych i technologicznych,
  • projekty instalacji i sieci kanalizacyjnych zewnętrznych wraz z uzbrojeniem w studnie, oczyszczalnie ścieków,
  • projekty przepompowni ścieków, projekty układu separacji tłuszczów,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • projekty odprowadzenia wód deszczowych z terenu całej inwestycji poprzez sieci kanalizacyjne deszczowe uzbrojone w studnie oraz wpusty drogowe.